Stokrotka Magazyn

Regulamin

1. Postanowienia wstępne

1.1. Serwis internetowy magazyn.stokrotka.pl jest własnością Stokrotka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016977, NIP 712-100-83-23, REGON 430452634, kapitał zakładowy: 64 828 000, 00 zł, zwanym dalej Usługodawcą.

1.2. Serwis internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.3. Operatorem serwisu jest Operatorem Serwisu jest Andrzej Suwik, Damian Nowak i Maciej Brzeski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Skivak Custom Publishing” s.c. z siedzibą w Poznaniu (61-712) przy ul. Wieniawskiego 5/9, posługującą się numerem NIP 7792347963, zwana dalej Operatorem.

1.4. Korzystając z Serwisu internetowego magazyn.stokrotka.pl Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z poniższym Regulaminem.

1.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowania w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy polskie.

2. Definicje

2.1. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem magazyn.stokrotka.pl

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Partner – każdy podmiot współpracujący z Stokrotka spółka z o.o. na podstawie stosownej umowy.

Usługodawca – Stokrotka spółka z o.o.

Operator – Skivak Custom Publishing.

3. Zasady korzystania z Serwisu internetowego

3.1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu są następujące: komputer posiadający zainstalowaną przeglądarkę internetową typu Internet Explorer 9, lub wyższą lub porównywalną, dostęp do Internetu.

3.2. W ramach Serwisu internetowego Użytkownik może korzystać z następujących funkcjonalności:

 • wyszukiwanie informacji za pomocą przygotowanej wyszukiwarki;
 • przeglądanie wydań online numerów „Stokrotka magazyn”;
 • tworzenie listy zakupów;
 • zapisywanie się na newsletter, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych;
 • udział w konkursach organizowanych w Serwisie internetowym;
 • zadawanie pytań poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w Serwisie internetowym;
 • dodawanie własnych przepisów;
 • dodawanie komentarzy pod artykułami;
 • oceniania przepisów;
 • przeglądanie opublikowanych materiałów.

3.3. W Serwisie internetowym prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne, poradnikowe i reklamowe, o których mowa w punkcie poniżej.

3.4. Usługodawca i Operator na jego zlecenie mają prawo zamieszczania w Serwisie internetowym treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów.

3.5. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem internetowym należy kierować na adres bok@stokrotka.pl

3.6. Wszelkie treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników podlegają moderacji i będą publikowane po ich uprzednim zaakceptowaniu przez Usługodawcę lub Operatora.

3.7. Użytkownikowi nie będzie przysługiwało jakiekolwiek wynagrodzenie od Usługodawcy lub Operatora z tytułu zamieszczania przez Użytkownika jakichkolwiek treści w Serwisie internetowym, w szczególności utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90 poz. 631 j.t.).

3.8. Zakazane jest zamieszczanie w Serwisie internetowym jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem zarówno polskim, jak i międzynarodowym, dobrymi obyczajami, nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, treści pornograficznych, nagannych moralnie lub uważanych powszechnie za wulgarne, nieetyczne lub obelżywe.

3.9. Zakazane jest zamieszczane w Serwisie internetowym treści, w szczególności utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90 poz. 631 j.t.), naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich.

3.10. Usługodawca może ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do Serwisu Użytkownikowi, który korzysta z Serwisu z naruszeniem przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

4. Własność intelektualna

4.1. Serwis internetowy oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, materiały graficzne, ich wybór i zestawienie podlegają ochronie danych osobowych w obowiązującym w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.).

4.2. Prawa do utworów, znaków towarowych Serwisie internetowym przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Serwisie internetowym, znaki towarowe oraz Materiały na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

4.3. Poprzez korzystanie z utworów lub innych Materiałów w Serwisie internetowym Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

4.4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu internetowego oraz utworów w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Serwisu internetowego lub jego części lub utworów zamieszczonych w Serwisie internetowym lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

4.5. Zamieszczając Materiały Serwisie internetowym Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być udostępniane na łamach Serwisu internetowego i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów.

4.6. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie internetowym należą do Stokrotka Sp. z o.o serwisu oraz autorów poszczególnych publikacji i materiałów. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Korzystanie z Serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim. Warunkiem wykorzystania materiałów z serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.7. Żadna część jak i całość utworów zawartych w Serwisie internetowym nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez zgody redakcji. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody redakcji lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

5. Prawa i obowiązki Użytkownika Serwisu internetowego

5.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

 • niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
 • niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
 • niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
 • niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
 • nierozpowszechniania treści pornograficznych;
 • nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
 • nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Serwisu internetowego.

5.2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

5.3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie internetowym, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

5.4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu internetowego treści o charakterze bezprawnym.

6. Odpowiedzialność Usługodawcy

6.1. Usługodawca i Operator nie ponoszą odpowiedzialności za:

 • sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu internetowego, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
 • materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Serwisie internetowym przez Użytkowników;
 • jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
 • informacje pobrane z Internetu, w szczególności z Serwisu internetowego, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
 • szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.

6.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu internetowego w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

6.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

7. Ochrona danych osobowych

7.1. Administratorem danych osobowych jest Stokrotka Sp. z o.o.

7.2. Stokrotka Sp. z o.o. zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. N 101, poz. 926 j.t.) oraz zasadami określonymi w Regulaminie, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.3. Stokrotka Sp. z o.o. nie będzie przekazywała danych osobowych innym podmiotom.

7.4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Stokrotka spółka z o.o. wyłącznie w zakresie niezbędnym do celów związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu internetowego, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.

7.5. Stokrotka spółka z o.o. może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 j.t.), o ile Użytkownik wcześniej nie wyraził tej zgody rejestrując się do Newslettera. Przesyłanie informacji handlowych przez Stokrotka spółka z o.o. następuje po uzyskaniu zgody Użytkownika.

7.6. Dane osobowe podawane są przez Użytkownika dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych osobowych uniemożliwi lub ograniczy możliwość korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

7.7. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz żądania ich poprawienia. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: Stokrotka spółka z o.o., ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin lub na adres poczty elektronicznej: bok@stokrotka.pl.

8. Pliki cookies

8.1. Stokrotka spółka z o.o. informuje Użytkownika, że w ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, którymi Użytkownik może zarządzać za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

8.2. Pliki cookies są plikami zawierającymi dane informatyczne, umożliwiającymi odczytanie tych danych przy ponownym korzystaniu z Serwisu.

8.3. Pliki cookies wykorzystywane są zarówno w samym Serwisie, jak i na jego podstronach w następujących celach:

 • umożliwienie identyfikacji sesji Użytkownika zalogowanego w serwisie;
 • dostosowanie treści Serwisu do preferencji Użytkownika;
 • cele statystyczne.

8.4. Pliki cookies zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Są kierowane do Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

8.5. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, które pozwalałyby Stokrotka spółka z o.o. na identyfikację na ich podstawie tożsamości konkretnych Użytkowników.

8.6. Stokrotka spółka z o.o. informuje Użytkownika, że decyzję co do zakresu wykorzystywania plików cookies Użytkownik może podjąć i wdrożyć w życie za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.

8.7. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności obowiązującej w Serwisie, w tym dotyczące ochrony danych osobowych oraz plików cookies dostępne są pod adresem: magazyn.stokrotka.pl/polityka-prywatnosci

9. Tryb postępowania reklamacyjnego

9.1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu internetowego przysługuje prawdo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu internetowego.

9.2. Reklamacje należy składać na adres: bok@stokrotka.pl lub na adres: Stokrotka spółka z o.o. ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin.

9.3. Stokrotka Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Niniejszy Regulamin może być każdej chwili zmieniany przez Stokrotka Sp. z o.o. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminy na łamach Serwisu internetowego wraz z informacją o ich opublikowaniu.

10.2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu internetowego po dokonaniu zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację.

10.3. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie internetowym.

11. Dostępność Regulaminu

11.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem: magazyn.stokrotka.pl/regulamin