Stokrotka Magazyn

Konkurs „Zwierzątko z wyobraźni”

Zakończony

Konkurs „Zwierzątko z wyobraźni”

Zapraszamy najmłodszych do udziału w najnowszym konkursie Stokrotki!

Otrzymaliśmy wiele fantastycznych zgłoszeń! Tym razem wybór był szczególnie trudny, bo każda z prac była wyjątkowa. Laureatów mogło być jednak tylko pięciu. Oto oni:

1. Hania Śnieżek (opiekun: Alicja Śnieżek)
2. Lenka Włosek (opiekun: Anna Włosek)
3. Gabrysia Czerw (opiekun: Magdalena Czerw)
4. Marcin Ścierski (opiekun: Aleksandra Ścierska)
5. Maja Berdak (opiekun: Tomasz Berdak)

Gratulujemy! Prace laureatów będzie można obejrzeć w zimowym wydaniu „Stokrotka Magazyn” :)

Wszystkim Uczestnikom raz jeszcze dziękujemy za udział w konkursie, piękne zgłoszenia i zaangażowanie!

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Zwierzątko z wyobraźni” .

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu prowadzonego pod nazwą „Zwierzątko z wyobraźni” (dalej „Konkurs”) tj. zasady udziału w Konkursie, zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin”).
2. Regulamin stanowi jedyny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.
3. Organizatorem Konkursu jest „Stokrotka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016977, NIP 712-100-83-23, REGON 430452634, kapitał zakładowy: 72 737 500,00 zł (dalej „Organizator”).
4. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Uczestnicy mogą dokonywać zgłoszeń w Konkursie od dnia 7 września 2017 roku do dnia 29 września 2017 roku.
6. Niniejszy konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 k.c.
7. Niniejszy konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540).
§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna w wieku do 12 lat, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w konkursie uczestniczy za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych (rodziców lub opiekunów prawnych) (dalej jako „Przedstawiciele ustawowi”), która spełni wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).
3. Podpisanie przez Przedstawiciela ustawowego Uczestnika oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, oznacza, że rodzic lub opiekun prawny Uczestnika:
a) zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował w całości jego postanowienia;
b) zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad i warunków;
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu.
4. Podanie nieprawdziwych danych, nieprzestrzeganie Regulaminu, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz zachowanie, które w ocenie Organizatora uniemożliwia dalsze uczestniczenie w Konkursie, uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
§ 3. Przebieg Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie, a tym samym uzyskać możliwość ubiegania się o nagrodę, należy w terminie od dnia 7 września 2017 roku do dnia 29 września 2017 roku, wysłać zgłoszenie drogą e-mailową na adres redakcja@stokrotka.pl, zawierające zdjęcie własnoręcznie przygotowanej pracy artystycznej w formacie A4 wykonanej w dowolnej technice rysunkowej wraz z krótkim opisem rysunku. Praca artystyczna powinna przedstawiać wymyślone przez Uczestnika zwierzę.
Zgłoszenie powinno zawierać także:
– imię i nazwisko Uczestnika, imię i nazwisko Przedstawiciela ustawowego Uczestnika, adres korespondencyjny i numer telefonu kontaktowego Przedstawiciela ustawowego Uczestnika,
– skan/zdjęcie oświadczenia Przedstawiciela ustawowego Uczestnika, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci oświadczenia o treści : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zarówno moich jak i Uczestnika Konkursu, przez „Stokrotka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (adres: ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin) w celu wykorzystania ich dla potrzeb niezbędnych do konkursu „Zwierzątko z wyobraźni”, przeprowadzanego przez „Stokrotka” spółka z o.o., w tym również w celu opublikowania wyników konkursu na stronach internetowych Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1182)”.
2. Treść e-maila, opisu oraz zdjęcie przesłane do redakcji nie mogą zawierać treści niecenzuralnych, rasistowskich, reklam komercyjnych, adresów istniejących stron internetowych oraz innych niedopuszczalnych prawem zachowań. Przesłane do redakcji zgłoszenie konkursowe nie może naruszać praw osób trzecich lub też godzić w interesy lub dobre imię Organizatora.
3. Każdy Uczestnik może wysłać kilka zgłoszeń do Konkursu, jednakże do każdego zgłoszenia można załączyć tylko jedną pracę artystyczną – jedno zdjęcie rysunku w formacie A4. Każdy Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę. Każde zgłoszenie powinno być połączone z działaniem Uczestnika, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
4. Załączając oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, Przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu wyraża zgodę na umieszczenie imienia i nazwiska Uczestnika konkursu oraz nazwy miejscowości, w której mieszka (jako ewentualnego Laureata Konkursu) na stronach internetowych Organizatora tj.: www.stokrotka.pl oraz www.magazyn.stokrotka.pl
5. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora, redakcji „Magazynu Stokrotka” oraz przedstawiciele podmiotu prowadzącego stronę internetową www.magazyn.stokrotka.pl.
Komisja Konkursowa:
a) czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu;
b) weryfikuje zgłoszenia do Konkursu pod kątem opisanych w Regulaminie kryteriów uczestnictwa;
c) dokonuje oceny wszystkich prawidłowo dokonanych zgłoszeń oraz rozstrzyga Konkurs zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
d) podejmuje decyzje w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem;
e) ogłasza wyniki i informuje Laureatów o wygranej;
f) prowadzi postępowania reklamacyjne.
§ 4. Prawa autorskie
1. Przedstawiciel ustawowy Uczestnika oświadcza, że Uczestnik jest jedynym autorem zgłoszonej w Konkursie pracy artystycznej.
2. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego zastrzega, że z chwilą wydania nagrody, całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac (utworów), stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) zostanie nabyta przez Organizatora, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania prac oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałami prac oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których je utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania prac oraz ich opracowań w sposób inny niż opisany w pkt. a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy,
3. Przedstawiciel ustawowy Laureata udziela Organizatorowi zgody w szczególności na:
a) anonimowe rozpowszechnianie nagrodzonych prac,
b) modyfikowanie w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów utworów lub całości,
c) wykonywanie zależnych praw autorskich,
d) decydowanie o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych prac,
e) sprawowanie nadzoru nad sposobem korzystania z prac.
4. Przedstawiciel ustawowy Laureata zobowiązuje się w ww. zakresie do niewykonywania w stosunku do Organizatora lub jego następców prawnych, przysługujących mu do utworu autorskich praw osobistych w rozumieniu art. 16 z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83z późn. zm.).
5. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich stanowi nagroda określona w § 6 ust. 1 Regulaminu.
§ 5. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Zgodnie z § 3 ust. 5 pkt c, podjęcie decyzji w przedmiocie rozstrzygnięcia Konkursu należy do Komisji Konkursowej.
2. Spośród wszystkich prawidłowo dokonanych zgłoszeń przesłanych w terminie od dnia 7 września 2017 roku do dnia 29 września 2017 roku Komisja Konkursowa dokona wyboru pięciu najciekawszych (zdaniem Komisji) prac artystycznych, których autorzy zostaną nagrodzeni (dalej Laureaci).
3. Kryteria oceny i wyboru najciekawszych prac pozostawia się do wyłącznego uznania Komisji. Podczas oceny uwzględniana będzie przede wszystkim zgodność z tematem Konkursu, kreatywność wykonania, stopień trudności wykonania pracy, walory artystyczne pracy.
4. Z obrad i decyzji Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.
§ 6. Nagrody w Konkursie
1. Każdy z Laureatów Konkursu otrzyma zestaw dwóch maskotek – zwierząt będących gatunkami zagrożonymi. Maksymalna wartość nagrody nie przekroczy 200 zł brutto.
2. Laureatom Konkursu nie przysługują od Organizatora jakiekolwiek inne świadczenia czy wynagrodzenie, prócz nagrody, o której mowa w ustępie 1 powyżej. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagrody na inną.
3. Laureat Konkursu nie może zamienić nagrody na jej równowartość w gotówce ani na żadne inne świadczenie.
4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 4 października 2017 roku, a wyniki zostaną opublikowane na stronie www.magazyn.stokrotka.pl oraz www.stokrotka.pl. Przedstawiciele ustawowi Zwycięzców o nagrodzie zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
5. Nagrody zostaną wydane Laureatom za pośrednictwem Poczty Polskiej, za potwierdzeniem odbioru, na adres, który Uczestnik wskazał przy zgłoszeniu o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
§ 7. Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu i Przedstawicieli ustawowych podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 1182) oraz są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu „Zwierzątko z wyobraźni” (tj. w celu wybrania Laureatów, publicznego ogłoszenia wyników na stronach internetowych Organizatora oraz w celu wydania nagród). Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest „Stokrotka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016977, NIP 712-100-83-23, REGON 430452634, kapitał zakładowy: 72 737 500,00 zł.
3. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać dokonane poprzez złożenie oświadczenia woli zawierającego cofnięcie zgody na adres: redakcja@stokrotka.pl wraz z imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Wniosek o usunięcie danych osobowych Uczestnika lub Przedstawiciela ustawowego jest równoznaczny z wycofaniem się z Konkursu.
§ 8. Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Przedstawiciele ustawowi Uczestników winni zgłaszać w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora tj. „Stokrotka” sp. z o.o., ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, z dopiskiem „Zwierzątko z wyobraźni” Organizator pozostawi bez rozpoznania reklamacje doręczone po upływie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres przedstawiciela ustawowego Uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz czytelny podpis. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
5. O decyzji Organizatora w zakresie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
§ 9. Ograniczenie roszczeń
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane przez Uczestników Konkursu zgłoszenia.
§ 10. Postanowienia końcowe
1. Przedstawiciel ustawowy zgłaszając Uczestnika do Konkursu potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika.
2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowości leżące po stronie Uczestników lub ich Przedstawicieli ustawowych.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Stronie www.magazyn.stokrotka.pl
6. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

Komentarz pojawi się po zatwierdzeniu go przez redakcję.