Stokrotka Magazyn

Konkurs „Zimowe dekoracje”

Zakończony

Konkurs „Zimowe dekoracje”

Robótki ręczne i majsterkowanie to Twoja pasja? Koniecznie weź udział w naszym konkursie! Dla zwycięzców przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody.

Poznajcie laureatów naszego konkursu „Zimowe dekoracje”! Otrzymaliśmy mnóstwo artystycznych i wyjątkowych prac. Jesteśmy pewni, że są niepowtarzalną ozdobą Waszych czterech kątów. Serdecznie dziękujemy za wszystkie przesłane zgłoszenia i zapraszamy na kolejne konkursy Stokrotki.

Wygrywają:

  • Pani Elżbieta Gołębiewska
  • Pani Hanna Borowska
  • Pani Dorota Kamińska
  • Pani Alicja Wołoszczak
  • Pani Ilona Maciejuk

Gratulujemy!

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Zimowe dekoracje” – konkurs „Stokrotki ”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu prowadzonego pod nazwą „Zimowe dekoracje (dalej „Konkurs”) tj. zasady udziału w Konkursie, zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego (dalej „Regulamin”).
2. Regulamin stanowi jedyny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.
3. Organizatorem Konkursu jest „Stokrotka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016977, NIP 712-100-83-23, REGON 430452634, kapitał zakładowy: 72 737 500,00 zł (dalej „Organizator”).
4. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Uczestnicy mogą dokonywać zgłoszeń w Konkursie od dnia 12 listopada do dnia 31 grudnia 2015 roku.
6. Niniejszy konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 k.c.
7. Niniejszy konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Dz. U. z 2009r., Nr 201, poz. 1540).
§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która spełni wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym regulaminie (dalej „Uczestnik”).
3. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu oznacza, że Uczestnik:
a) zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował w całości jego postanowienia;
b) zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad i warunków;
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu.
4. Podanie nieprawdziwych danych, nieprzestrzeganie Regulaminu, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz zachowanie, które w ocenie Organizatora uniemożliwia dalsze uczestniczenie w Konkursie, uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
§ 3. Przebieg Konkursu
1. Aby wziąć udział w Konkursie, a tym samym uzyskać możliwość ubiegania się o nagrodę, należy w terminie od dnia 12 listopada do 31 grudnia 2015 roku, wysłać zgłoszenie drogą e-mailową na adres redakcja@stokrotka.pl, zawierające: serię autorskich zdjęć przedstawiających samodzielne wykonanie artystycznej, zimowej dekoracji „krok po kroku” wraz z opisem na temat zastosowanych materiałów i techniki wykonania. Zgłoszenie powinno zawierać także:
– dane osobowe Uczestnika Konkursu (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego),
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci oświadczenia o treści : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „Stokrotka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (adres: ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin) w celu wykorzystania ich dla potrzeb niezbędnych do konkursu „Zimowe dekoracje”, przeprowadzanego przez „Stokrotka” spółka z o.o., w tym również w celu opublikowania wyników konkursu na stronach internetowych Organizatora, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1182)”.
2. Treść e-maila, opisu oraz zdjęć przesłanych do redakcji nie mogą zawierać treści niecenzuralnych, rasistowskich, reklam komercyjnych, adresów istniejących stron internetowych oraz innych niedopuszczalnych prawem zachowań. Przesłane do redakcji zgłoszenie konkursowe nie może naruszać praw osób trzecich lub też godzić w interesy lub dobre imię Organizatora.
3. Każdy Uczestnik może wysłać kilka zgłoszeń do Konkursu, jednakże do każdego zgłoszenia można załączyć tylko jeden opis wraz z serią zdjęć tej samej dekoracji. Każdy Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę. Każde zgłoszenie powinno być połączone z działaniem Uczestnika, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
4. Załączając oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na umieszczenie jego imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości, w której mieszka (jako ewentualnego Laureata Konkursu)na stronach internetowych Organizatora tj.: www.stokrotka.pl oraz www.magazyn.stokrotka.pl
5. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora, redakcji „Magazynu Stokrotka” oraz przedstawiciele podmiotu prowadzącego stronę internetową www.magazyn.stokrotka.pl. Komisja Konkursowa:
a) czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu;
b) weryfikuje zgłoszenia do Konkursu pod kątem opisanych w Regulaminie kryteriów uczestnictwa;
c) dokonuje oceny wszystkich prawidłowo dokonanych zgłoszeń oraz rozstrzyga Konkurs zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
d) podejmuje decyzje w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem;
e) ogłasza wyniki i informuje Laureatów o wygranej;
f) prowadzi postępowania reklamacyjne.
§ 4. Prawa autorskie
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem przesłanego przepisu oraz dołączonych zdjęć.
2. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego zastrzega, że z chwilą wydania nagrody, całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych prac (utworów), stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.) zostanie nabyta przez Organizatora, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania prac oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałami prac oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których je utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania prac oraz ich opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy.
d) swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczenia towarów, dokonywane przez Organizatora.
3. Laureat udziela Organizatorowi zgody w szczególności na:
a) anonimowe rozpowszechnianie nagrodzonych prac,
b) modyfikowanie w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów utworów lub całości,
c) wykonywanie zależnych praw autorskich,
d) decydowanie o pierwszym publicznym udostępnieniu nagrodzonych prac,
e) sprawowanie nadzoru nad sposobem korzystania z prac.
4. Laureat zobowiązuje się w ww. zakresie do niewykonywania w stosunku do Organizatora lub jego następców prawnych, przysługujących mu do utworu autorskich praw osobistych w rozumieniu art. 16 z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83z późn. zm.).
5. Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich stanowi nagroda określona w § 6 ust. 1 Regulaminu.
§ 5. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Zgodnie z § 3 ust. 5 pkt c, podjęcie decyzji w przedmiocie rozstrzygnięcia Konkursu należy do Komisji Konkursowej.
2. Spośród wszystkich prawidłowo dokonanych zgłoszeń przesłanych w terminie od dnia 12 listopada do dnia 31 grudnia 2015 r. Komisja Konkursowa dokona wyboru pięciu najciekawszych (zdaniem Komisji) dekoracji, których autorzy zostaną nagrodzeni (dalej Laureaci).
3. Kryteria oceny i wyboru najciekawszych prac pozostawia się do wyłącznego uznania Komisji. Podczas oceny uwzględniania będzie przede wszystkim kreatywność, oryginalność, stopień trudności wykonania danej dekoracji oraz walory artystyczne jej prezentacji.
4. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie rozstrzygnięcia Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Z obrad i decyzji Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.
§ 6. Nagrody w Konkursie
1. Laureaci Konkursu otrzymają bony o wartości 100,00 złotych do zrealizowania w sklepach sieci „Stokrotka”.
2. Laureatom Konkursu nie przysługują od Organizatora jakiekolwiek inne świadczenia czy wynagrodzenie, prócz nagrody, o której mowa w ustępie 1 powyżej. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany nagrody na inną.
3. Laureat Konkursu nie może zamienić nagrody na jej równowartość w gotówce ani na żadne inne świadczenie.
4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 8 stycznia 2015 roku, a wyniki zostaną opublikowane na stronie www.magazyn.stokrotka.pl oraz www.stokrotka.pl. Zwycięzcy o nagrodzie zostaną poinformowani drogą elektroniczną.
5.. Nagrody zostaną wydane Laureatom za pośrednictwem Poczty Polskiej, za potwierdzeniem odbioru, na adres, który Uczestnik wskazał przy zgłoszeniu o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
§ 7. Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 1182) oraz są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu „Zimowe dekoracje” (tj. w celu wybrania Laureatów, publicznego ogłoszenia wyników na stronach internetowych Organizatora oraz w celu wydania nagród). Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest „Stokrotka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016977, NIP 712-100-83-23, REGON 430452634, kapitał zakładowy: 72 737 500,00 zł.
3. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może zostać dokonane poprzez złożenie oświadczenia woli zawierającego cofnięcie zgody na adres: redakcja@stokrotka.pl wraz z imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Wniosek o usunięcie danych osobowych Uczestnika jest równoznaczny z wycofaniem się z Konkursu.
§ 8. Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora tj. „Stokrotka” sp. z o.o., ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, z dopiskiem „Zimowe dekoracje”. Organizator pozostawi bez rozpoznania reklamacje doręczone po upływie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika i ewentualnie numer telefonu kontaktowego, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz czytelny podpis. Reklamacje niespełniające warunków, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych, od daty ich otrzymania przez Organizatora.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
5. O decyzji Organizatora w zakresie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
§ 9. Ograniczenie roszczeń
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane przez Uczestników Konkursu zgłoszenia.
§ 10. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika.
2. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowości leżące po stronie Uczestników.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Stronie www.magazyn.stokrotka.pl
6. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

Komentarz pojawi się po zatwierdzeniu go przez redakcję.